اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


نابینایی

میگویند: عشق آیینه ایست که تصاویر و الگوهای درون خودمان را به ما مینمایاند...

مرا چه میشود که اینروزها هیچ درین آیینه نمیبینم؟

 

 


لیلی..