اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


فاصله

نشنیدنت از سر نبودنم در لحظه ای است که به تو گوش میکنم ، نه از سر لجبازی و نه ناشی از دوست نداشتنت ؛

گویی به گذشته زنجیر شده ام که حلقه هایش قضاوتهایم ، زمزمه ها و خاطراتم ، دانسته هایم، اعتقاداتم ، کینه ها و رنجیدگی هایم هستند ... و امکانی برای متفاوت بودن این لحظه در نظر نمیگیرم ؛ امکان اینکه شاید اینبار تو حرفی تازه برایم داشته باشی!

همه ی فاصله ی ما درین نشنیدن و حضور نداشتن خلاصه میشود، باور میکنی؟


لیلی..