اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

تابلوی خاکستری همه را رنگ میکند، با یک لبخند، با یک کلام...  نقّاشکم

کو دستی که تابلوی خودش را نقش بزند

رنگی و گلدار...


لیلی..