اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


غزل

پرده ی حریر گلدار

                         چه خرامان و رها

شرح دلدادگیش را به نسیم

                                   می نمایاند و باز

                                                         می خرامد و به ناز

                                                                                می سراید آواز

نغمه ی سایش گیسوی حریر

                                    به سرانگشت نسیم

                                                               بهترین لالایی ست


لیلی..