اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


Was noch؟

من باهارم تو زمین

من زمینم تو درخت

من درختم تو باهار

ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه

میون جنگلا تاقم میکنه


لیلی..