اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


ایران ایران ایران

فردا که بهار آید

آزاد و رها هستیم

نه ظلم و نه زنجیری

 


لیلی..