اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


جمعه

چشمانم بارانی

و دلم ابری است

کسی خورشید را امروز ندیده است؟


لیلی..