اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


..

خدایمان خواسته گویا که آدممان را یافته باشیم.

 


لیلی..