اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


همسفر

دل رفتن نداشته ام هرگز

با تو شاید اما دیگرگونه باشد

 


لیلی..