اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


دزدیدن مرده و پرتقال فروش

کوتوله ها که شنا بلد نیستند، چون نمیتوانند شنا کردن دیگران را ببینند راه دریا را میبندند.


لیلی..