اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


ترس

تمام ترسی که اینهمه سال از فکر کردن به آنهم وحشت داشتم، یکدفعه روی سرم هوار میشود.. آیا تمام میشوم؟

 

دو روز بعد نوشت. تمام نشدم!


لیلی..