اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


به تبرهای طعنه دار بگو / سروها ایستاده میمیرند

 

چهره اش نورانی و دلش فارغ از حرص قدرت و جاه

همنوای آزادگان و یاور بند کشیدگان

بزرگ مردا که او بود!

 


لیلی..