اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

میگی: همه ی سعیمو میکنم که دوست خوبی برای پسرک باشم، همونطور که شوهرخواهرم برای من بود.

نمیدونم چرا، ولی شنیدن کلمه ی شوهرخواهر هنوز خوشحالم نمیکنه.. میفهمی؟


لیلی..