اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


عجیب ولی واقعی

تند و تند دلتنگ میشوند

        دستانم برای نوازش انگشتانت

                 و نگاهم برای شوخ طبعی چشمانت

                                                               حتی تندتر از این بعدازظهر کوتاه آذرماه

 


لیلی..