اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


نفس میکشیم

راست میگفت، حالمان خوبست.. حالا که معنای همه چیز عوض شده از نرخ تورم و بیکاری بگیر تا آمار سواد و رضایت و آزادی و حالا که قرار است آزادی این باشد که در زندان نباشیم، خوشحالیم که آزادیم!

پ.ن.روزنامه ی همشهری هم توقیف شد. چه را تاب میاورید آقایان؟؟

 

 


لیلی..