اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


اینم روز سیزدهم

لابد فردا ایران تیتر میزنه: "تندباد سیزده آبان پرچم جنبش سبز علوی را به اهتزاز درآورد و منافقین کور دل ..." ؟؟؟

زرشک!


لیلی..