اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


Notepad

یادم باشد که امشب کوله پشتی ام را برای فردا آماده کنم، یک لباس اضافی و کتاب تازه ی آنا گاولدا را همراه داشته باشم و شب زودترک بخوابم . یادم نرود که کارهای امروز را همین امروز تمام کنم و روی میز کارم را قبل از رفتن خلوت کنم. یادم باشد که سراغ بوی آبان را امروز در شهر از همه بگیرم.

یادم باشد که ..

فردا ١٣ آبان است .

 

 


لیلی..