اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

دلم را که بردی

یادت رفت پس بیاوری

در عوض توی جوی آبی انداخته ای شاید

که به کمترین نسیمی میلرزد

گویا سرماخورده باشد


لیلی..