اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


واژه

در هزارتوی واژگان گم شده ام؛

 دوستت دارم

                  سکوت  

                           عشق

                                   فاصله

                                          دستت را به من بده

و دوباره تنهایی....تنهایی....تنهایی

دوستت دارم را برایم معنی کنید!


لیلی..