اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


آبان

ظاهرن مدارس شهر به دلیل شیوع آنفولانزا دارند کم وبیش تعطیل میشوند .. با این وجود روزنامه های دیواری سبز هستند و مچ دانش آموزان نیز.. پست برق های خیابان های شلوغ و دیوار پارک ها و دیوار کلاس ها رویشان نوشته شده: وعده ی ما ١٣ آبان!

اینجا هر روز ١٣ آبان است؛ که از پی اش ١۶ آذر می آید و این قصه ادامه دارد ..


لیلی..