اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


دیالوگ

" ماما بزرگ! اگه غذاتو بخوری، زودی بزرگ میشی.. اونوقت بابام واسه ی تو هم اسکوتر میخره "

و مادربزرگ با چشمانی غبار گرفته از پنجره بیرون را نگاه میکند، شاید .. آلزایمر پیشرفته دارد، دیگر نه غذا میخورد و نه حرف میزند.


لیلی..