اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


خدایان درون ما - پرومته

هر شب غمی که درون چشمان رمیده ی پسرک موج میزند دلم را میسوزاند تا خاکستر شود به تمامی ، و هر صبح دلم را به صد ترفند دوباره میرویانم ... روز از پی روز .


لیلی..