اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

دوش عاشق بُدم شانه بر زلف میزدم

حال فارغ و من بر دلم قفل میزنم


لیلی..