اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


آدم ها و جهان های موازی

متهم میشوم؛ محاکمه ی غیابی؛ محکوم به اعدام .

در حالی که بی خبرانه به Nothing Hill  لبخند میزنم..

زندگی کمدیی بیش نیست، حتی در غالب تراژدی!

 


لیلی..