اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


در نکوهش دهندگی های بی مورد

تازه دیروز فهمیدم چقدر خوبه یکی بهت زنگ بزنه و فقط حالتو بپرسه، بی اینکه ازت بخواد کاری براش انجام بدی یا سوالی داشته باشه؛ جدن حس بی نظیری به آدم میده!


لیلی..