اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


اندر حکایت شهرستانی که سنگ پای معروفی دارد

دیروز ضرغامی در جریان سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر گفته بود که به اینکه از این دانشگاه فارغ التحصیل شده افتخار میکند..

آیا اهالی این دانشگاه اعم از اساتید و دانشجویان قدیم و جدید و هم به عملکرد و مدیریت و کلن وجود ایشان بعنوان یک پلی تکنیکی افتخار میکنند؟؟


لیلی..