اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

عاشق دستانم باش، با ناخن های صورتی

وقتی روی دیواره ی سپید

                                   سبز می نویسند


لیلی..