اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


تهاجم فرهنگی شیرین

دخترک که تازه سه سالش شده، موقع خداحافظی بازوهای تپلشو دور گردنم حلقه میکنه و تو گوشم میگه: "خاله! forget نکنی دفه ی دیگه songتو بیاری باهم dance کنیما" ..

چشم!


لیلی..