اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


پاییز‌‌‌ دیگران

..

نمی خواهم درختی همیشه سبز باشم

می خواهم برگهای پاییزیم را ببینم

و لختی زمستانم را حس کنم

و بشکفم در بهار

و ببارم در تابستان

..

فریبا عرب نیا


لیلی..