اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


ُStranger than fiction

آدم عزیزی که برات غم و شادیش مهم باشه، اونوقت هی آزارش بدی و برنجونیش، حتی ناخواسته؛ درد نداره؟؟

این رسمن خود تراژدیه.


لیلی..