اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

جای قرص خورشید / آسمان دل ماست/نگذاریم غبار/ ابرک بی باران/ خشم سرکوب شده/ بغض خفته در گلو/ سفره ی  تاریکی را / در آسمان پهن کنند !


لیلی..