اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


احوالات یومیه ی خودمان که ربطی به نیو یورک ندارد!

از امروز خودمان را دولت مستعفی میدانیم، حتی اگر رییس بزرگ موافقت نکند.

خوبه ها، نه؟؟؟

پ.ن. یک آخر هفته ی فرهنگی: دارم کتاب زن درون رو دوباره میخونم، فردا هم میرم فیلم بی پولی رو ببینم.


لیلی..