اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

بنویسم؟ ننویسم؟

از شرکت میزنم بیرون.


لیلی..