اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

بدقلقی میکنم؛ لجبازی کم و بیش، با خودم بیشتر؛ مواظبم که کنترل امور کمتر از دستم در برود؛ ..؛ همه اینها بهانه اند که مبادا حتی داشتن چیزی که همیشه دنبالش بودم حوزه ی امنیتم را به خطر بیاندازد.. امنیتی لرزان و این بچه هم بگوشش فرو نمیرود که امنیت را نمیشود جایی در بیرون جستجو کرد!

نمیدانم، شاید هم این دور خود چرخیدنها از سر عادت است نه بهانه؟ ولی به هرحال کلافه ام میکند.

 

پ.ن. بی ربط: خانواده کلن چیز خوبی است.


لیلی..