اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

میبینی

که درین شهر سکوت

هنوز جوانه ها قد میکشند؟

که ازپشت بلندای حجم سیاه شب

هر صبح سپیده سر میزند؟

روز، آمدنش ناگزیر است

اما

نگهبان پیر شب این را از یاد برده


لیلی..