اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


اینجوریاست!

و تو نمیدانی چه شعفی دارد که بعد پنجاه و اندی روز آزگار تلاش و پشت نویسی اسکناس های رنگارنگ بی ارزش ج.ا.ا ، ساعت ده شب که خسته و لب ور چیده از تاکسی پیاده میشوی یک ۵٠٠ تومانی از راننده تاکسی بگیری که رویش یک V گنده جا خوش کرده باشد!


لیلی..