اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


داستانک

سه تا موش کوچولو تو خونمون بازی میکردن: یکی تو اطاق من، دوتا توی بقیه ی خونه.

ماما براشون سم گذاشت. اونی که تو اطاق من بود دیگه بازی نمیکنه.


لیلی..