اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


توی جاده

دستمان خشکید از بس تمام جاده را بیرون از پنجره به علامت پیروزی(؟) آفتاب میخورد!

ما همان مردم ٢ماه پیش هستیم که همدیگر را نمیشناختیم؟؟


لیلی..