اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

آسمان خون نبار امروز

خورشید را بیاور باز

نهال ترد آزادی

                 نور میخواهد

و بارانی از عشق


لیلی..