اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


گوشه ی آزادی

در آسمان تیره ی این روزگار هم شاید

گوشه ای مانده باشد

که سبکبال پربزنم

گوشه ای بی نشان از هیچ زندان

بی خبر حتی از وجود یک زندانبان

شاید هم مانده زیر هفت دریا

باید رفت و گشت و پیدا کرد

گوشه ی بی بدیل آزادی را

 


لیلی..