اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


برداشت شخصی از اسطوره

قبلن  که اسطوره ی ایزیس و اوزیریس رو کامل نخونده بودم، اسمش که میومد دلم یه جوری میشد؛ فکر میکردم یا اسم ایندو خدای مصری عجیبه که حالمو میگیره یا اینهم که به رمز آلودگی ترسناک مصر برمیگرده..

حالا که اسطوره رو خوندم علتش روشن شد: راستش اگه زبونم لال جای ایزدبانو  ایزیس بودم، با این حال و اوضاع، اصلن دلشو نداشتم که پرپرزنان بگردم و اعضای بدن ١۴ پاره ی اوزیریس رو از سراسر مصر جمع کنم، مخصوصن که ماهی های گوشتخوار هم اون دور و ورا باشن !!


لیلی..