اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


همه ی سه نقطه های عالم

حال من خوب است و ملالی نیست جز ...


لیلی..