اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


به نام ندا

می خواهند سرخی خون تورا با سبزی نگاهمان تاخت بزنند.. ولی خواهرکم نگاه ما تا ابد سبز میماند، و خون تو نیز جوانه های آزادی سراسر زمین را آبیاری خواهد کرد، تا ابد.

پ.ن.برای ع:مرسی از راهنماییت.


لیلی..