اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


در میانه ی آتش و خون

فریاد ازین بیداد

                   فریاد

                  فریاد


لیلی..