اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

قرمز، زرد، سبز، بنفش.. خیلی خوشگله، صحرا رو میگم ! انقدر خوشگل که نفست ازین همه رنگ و بو و زیبایی بند میاد، یه لحظه هایی..

اونوقت چه جوریاست که از آدمهای رنگ به رنگ*  انقدر دلمون میگیره و دلمون میخواد همه رو به رنگی که میخوایم ببینیم؟ اشکال از خودمون نیست که آینه ی دیگران میشیم ، وقتی خودمونو نمیبینیم؟

*متفاوت ، نه هرلحظه به یک رنگ، که تازه اونم اگر مجیشن میشدیم اشکالی نداشت!


لیلی..