اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


..

رویاهایت را

به بند رخت کهنه هم که آویزان کنی، باز

نسیم بازیگوش

سرک میکشد و

همه را جان میبخشد دوباره، این نسیم بازیگوش

مگر میشود نفس کشید و

بوی اقاقیای سر دیوار همسایه را نفهمید؟

باور کنی یا نکنی

رویای جهان

جرقه ی چشمانیست آشنا

که به نگاهی گرم میشود

و لبخندی سبکبال

که به نجوایی گسترده

و زندگی از آن توست

در هر نفس،

در هر کلام،

و به هر رنگ ..

یادت باشد

هرکجا که باشی

تو خود، زندگی هستی


لیلی..