اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

خاکستری بودم/مثل یک روز ابرآلود/ صدایم کردی / رنگین کمان شدم/ 

درخشانتر از همه ی رنگین کمانهای دنیا


لیلی..