اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


بیچاره ایران!

من ایران را دوست دارم

و

حالم از روزنامه ی ایران و دروغهای آشکارش به هم میخوره.. دروغ گفتنی که این روزها همه گیر شده به یمن حضرات..

انقدر این روزنامه ی دولتی مزخرف مینویسه که به ضرب و زور اخبار صدتا یه غاز حوادث و ارسال مجانی با سفارش ساندویچ و پیتزا هم باز، نخونده سر از سطل آشغال در میاره. محبوبیت تا این حد؟

 


لیلی..