اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


بهاره ، آی بهاره !

 

تنم خسته س، ولی دل جونه کرده

نگفتم کنج بوم خونمون باز

پرستویی غزلخون لونه کرده ؟

نم بارون و جادوی بنفشه

لباسی نو تن این خونه ی ویرونه کرده

بهاره ، آی بهاره ..


لیلی..