اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


کسی گفته بود "دختر بهار" م من!

هر بلایی هم که سرم بیاد و هرقدر هم که حالم خراب باشه و بی پول و دل پر غصه و کار زیاد و هزار سودای محال در سر، بازم بوی بهار که میاد هرچی رنگ تیره و خاکستری و غمه با خودش جارو میکنه ..انگار نزدیک اومدنش که میشه دوپینگ میکنم، یه جورایی..

پ.ن. نمیدونین چه ذوقی داره که قراره برم واسه پری سا عیدی بخرم!


لیلی..